Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL (od 28 czerwca 2023 r.):

 1. Przewodniczący: Jacek Koba
 2. Zastępca przewodniczącego: Robert Płaski
 3. Sekretarz: Agata Łukomska-Hłopaś
 4. Skarbnik: Leszek Gębski
 5. Członek Zarządu: Piotr Kacprzak
 6. Członek Zarządu: Tomasz Hałatkiewicz
 7. Członek Zarządu: Wojciech Hłopaś
 8. Członek Zarządu: Jan Reklewski
 9. Członek Zarządu: Czesław Korycki
 10. Członek Zarządu: Piotr Borkowski
 11. Członek Zarządu: Wojciech Grad
 12. Członek Zarządu: Ryszard Bis


Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. o wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja rewizyjna Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału  PTL (od 28 czerwca 2023 r.):
 
 1. Przewodniczący: Tomasz Wasiak
 2. Zastępca przewodnoczącego: Grzegorz Wachnicki
 3. Sekretarz: Stanisław Gałązkiewicz
 4. Członek Komisji: Tadeusz Stępień
 5. Członek Komisji: Michał Matuszewski


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.