W historii Polskiego Towarzystwa Leśnego na ziemi radomskiej oraz świętokrzyskiej można wydzielić trzy okresy. Pierwszy, obejmujący lata 1947-2010, to czas funkcjonowania Radomskiego Oddziału PTL. Drugi okres, obejmujący lata 1979-2010, to czas istnienia odrębnego Świętokrzyskiego Oddziału, a okres trzeci, który rozpoczął się w 2010 roku, to czas funkcjonowania Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL, obejmującego zasięgiem swojego działania cały teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego (1947-2010)

 

1947 – powstanie Radomskiego Oddziału PTL

1953 – oficjalna rejestracja Oddziału

1956 – opracowanie przez Teodora Zielińskiego wytycznych p.t. „Technika zagospodarowania terenów erodowanych i zakładania zalesień przeciwerozyjnych”

1956 – konferencja naukowo-techniczna zorganizowana przez Zarząd Główny PTL na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na temat erozji gleb w województwie kieleckim

1956 – konferencja na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poświęcona tematyce hodowli modrzewia polskiego

1955-1957 – zorganizowanie staraniem Oddziału i OZLP kursów dotyczących pielęgnacji drzewostanów z dużym udziałem modrzewia polskiego oraz jodły

1968 – odnowienie pomnika Witolda Kozłowskiego na cmentarzu w Chlewiskach

1968 – odsłonięcie w Siekiernie obelisku poświęconego funkcjonowaniu w latach 1826-1832 Szkoły Praktyki Niższej oraz jej profesorowi Wiktorowi Kozłowskiemu

1975 – konferencja poświęcona 50 rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego

1975 – likwidacja Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu i przeniesienie siedziby Oddziału do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

1976 – konferencja na temat „Zagospodarowanie drzewostanów jodłowych”

1976 – uroczysta sesja w Technikum Leśnym w Zagnańsku z okazji 150-lecia utworzenia Szkoły Praktyki Niższej w Siekiernie

1979 – podział Oddziału na Radomski Oddział PTL i Świętokrzyski Oddział PTL

1984 – sesja popularno-naukowa z udziałem prof. Ryszarda Zaręby, poświęcona problemom zagospodarowania jednostek leśnych objętych ochroną przyrody i krajobrazu

1990 – aktywne działania Radomskiego Oddziału PTL na rzecz odzyskania historycznej siedziby Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy 25 Czerwca oraz udział w przygotowaniu pielgrzymki Jana Pawła II

1992 – Konferencja PTL poświęcona Ustawie o lasach

2001-2004 – akcja inwentaryzacji mogił leśników pracujących na terenie lasów radomsko-świętokrzyskich w XIX wieku.

2004 – odsłonięcie tablicy w siedzibie RDLP w Radomiu poświęconej Edmundowi Mickiewiczowi

2005 – uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pożegnaniu Marszałka Józefa Piłsudskiego przez administrację Lasów Państwowych w 1935 roku na terenie ówczesnego Nadleśnictwa Stachów

2006 – sesja popularno-naukowa poświęcona pamięci profesora Ryszarda Zaręby

2007 – odsłonięcie obelisku w Bielawach – miejscu Wigilii Hubalowej z 24.12.1939 r. 

 

W latach 1947-2010 stanowisko Przewodniczącego Radomskiego Oddziału PTL sprawowali: Stanisław Adamowicz (1947-1948), Teodor Zieliński (1949), Stanisław Kusal (1950-1954), Teodor Zieliński (1954-1972), Stanisław Morawiecki (1972-1973), Stanisław Barański (1973-1979), Krzysztof Mazur (1979-1984), Edmund Skrabski (1984-1990), Tadeusz Pajek (1990-1993), Zygmunt Dąbrowski (1993-2000), Piotr Kacprzak (2000-2010). 

 

W latach 1947-2010 godność Członka Honorowego PTL z ramienia Radomskiego Okręgu uzyskali: Stanisław Adamowicz - założyciel Oddziału (1960), Teodor Zieliński (1973), Zbigniew Nocznicki (1987).

 

Kielecki (Świętokrzyski) Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego (1979-2010)

 

1979 – 11 czerwca 1979 podział Radomskiego Oddziału PTL i powstanie Kieleckiego Oddziału PTL

1980 – Sesja na temat „Zasady ochrony i zagospodarowania drzewostanów regionu kieleckiego na tle obowiązujących instrukcji resortowych i wyników badań na terenie Nadleśnictw Skarżysko, Suchedniów, Kozienice i Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1985 – Sesja na temat „Ukierunkowanie działań ochronno-hodowlanych w regionach lasów OZLP Radom na tle zmieniających się stosunków wodnych i wpływów przemysłowych”

1990 – Sesja poświęcona zagospodarowaniu drzewostanów poklęskowych w  związku z masowym wystąpieniem zwójek jodłowych

1993 – posadzenie dębu „Jeremi” w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie dla uczczenia pamięci długoletniego przewodniczącego Świętokrzyskiego Oddziału PTL – Stanisława Barańskiego

1994 – uroczyste otwarcie Kaplicy Leśników Polskich w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie

2000 – wzniesienie w pobliżu dębu „Bartek” w Zagnańsku obelisku upamiętniającego Setny Zjazd Delegatów PTL

2004 – sesja pot tytułem „10 lat Kaplicy Leśników Polskich w Kałkowie”

 

 Funkcję Przewodniczącego Świętokrzyskiego Oddziału PTL sprawowali: Stanisław Barański (1979-1988), Władysław Ścibisz (1988-2009), Robert Płaski (2009-2010).

 

W okresie funkcjonowania Świętokrzyskiego Oddziału PTL godność Członka Honorowego uzyskali: Eugeniusz Krysztofik (1980), Stanisław Barański (1983), Władysław Ścibisz (2000), Henryk Pargieła (2006). 

 

Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 2010)

 

2010 – powstanie Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

(19 kwietnia 2010 roku)

2011 – Konferencja naukowa pod nazwą „Gospodarka leśna a Natura 2000 – problemy i wyzwania”

2011 – współudział w organizacji uroczystości patriotycznej „Hubalowa wigilia” jako spotkania szkół noszących nazwę majora Henryka Dobrzańskiego

2012 – udział Oddziału w przygotowaniu społecznej strategii „Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa”

2013 – udział Oddziału w obchodach 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

2016 – Konferencja „Szkolnictwo leśne na terenie RDLP w Radomiu”

2017 – odsłonięcie na terenie uroczyska Świnia Góra obelisku upamiętniającego Profesora Eugeniusza Bernadzkiego

2018 – udział Oddziału w uroczystościach związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

2019 - wydanie monografii Nadleśnictwa Daleszyce autorstwa przewodniczącego Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL Piotra Kacprzaka

2020 - udział w renowacji pomnika Wiktora Kozłowskiego na terenie cmentarza parafialnego w Chlewiskach oraz nadanie jego imienia rezerwatowi przyrody "Góra Sieradowska"

2021 - Nadanie rezerwatowi przyrody "Jedlnia" imienia Andrzeja Kowalczewskiego, leśnika, członka PTL, wieloletniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Radomiu

2022 - współudział w organizacji konferencji poświęconej pamięci Andrzeja Kowalczewskiego (Jedlnia Letnisko - 19.05.2022 r.)

2023 - organizacja konferencji "Nowe wyzwania w polskim leśnictwie" (Radom 28.06.2023 r.)

 

W latach 2010-2019 funkcję przewodniczącego Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL pełnił Robert Płaski. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Zagnańsku  powierzyło tę funkcję na kolejną kadencję Piotrowi Kacprzakowi.
Od 28 czerwca 2023 roku, funkcję przewodniczącego Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL pełni Jacek Koba.